Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
10/08/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.   
 
Løn fra denne kørsel er til disposition tirsdag d. 16. august 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 15 fra LG 09/2022, 1. lønkørsel

Nye barselsregler for børn født den 2. august 2022 eller senere

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU har udarbejdet Cirkulære om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage(pdf). Administrationsgrundlaget indeholder de ændringer af barselsaftalen, som parterne er enige om som følge af den nye barselslov samt supplerer barselsvejledningen ved at give et overblik over de nye barselsregler. Forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere, vil være omfattet af de nye regler.  
 
Vi er i gang med at implementere de nye regler i lønsystemet, og melder ud så snart de er klar. Det betyder, at I fortsat skal bruge de samme afgangsårsager som hidtil, dog med den ændrede fordeling på afgangsårsag 191 og 174, som vedrører morens barsels- og forældreorlov med løn, jf. nedenstående (kun for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere).
 
Reglerne i den nye barselslov betyder, at de 48 ugers dagpengeret efter fødslen fordeles ligeligt mellem forældrene, hvis forældrene bor sammen (24-24-modellen). I tilfælde af at begge forældre er lønmodtagere, er 11 af orlovsugerne med dagpenge øremærket, og kan dermed ikke overføres til den anden forælder. De øvrige 13 orlovsuger kan overføres fra den ene forælder til den anden.
 
Administrationsgrundlaget ændrer på fordelingen af morens orlovsuger med løn efter fødslen, den nye fordeling ser således ud:  
 
10 uger i umiddelbar forlængelse af fødslen (barselsorloven)
10 uger øremærket (de 4 tidligere barselsorlovsuger + de 6 forældreorlovsuger)
6 uger til deling med far/medmor  
 
Moren har kun ret til dagpenge i 24 uger, så hvis hun benytter alle 26 ugers orlov med lønret vil det kræve at faren/medmoren overfører 2 ugers forældreorlov til hende. Overføres der ikke orlovsuger kan moren holde ugerne, men vil i de to uger få udbetalt en nedsat løn, der udgør differencen mellem dagpengesatsen og morens sædvanlige løn.
 
Reglerne om graviditetsorlov og fravær før modtagelse (adoption) har ikke ændret sig, ligesom der heller ikke ændres ved fordelingen af faren/medmorens orlovsuger med løn efter fødslen.
 
Der sker ændringer ved adoption samt ved antallet af uger som kan udskydes som retsbaseret udskudt orlov, ligesom der også er ændringer i varslingsreglerne. Du kan læse mere om disse ændringer i Cirkulære om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage(pdf)

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus